kenburns
Clean & Unique Design
 
After Sale Support
 
Crystal Clean Code
 
Crossbrowser Compatible
 
Latest Technologies Used
Don't miss out!
 • slidebg1
  Y cylchlythyr diweddaraf
   
  Ar gael nawr...
   
 • slidebg1
  Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2017-18
   
  Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2017-18 nawr wedi'i gyhoeddi!
   
 • slidebg1
  Bwrdd Parterniaeth Rhanbarthol Gwent
   
  Asesiad Anghenion y Poblogaeth
   
  Cynllun Ardal Ranbarthol
 • slidebg1
  Cynllun Ardal Ranbarthol
   
  Blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer gweithio'n rhanbarthol
   
  Blaenoriaethau a amlygwyd gan ddinasyddion
   
  Yn nodi sut y caiff llwyddiant ei fesur
   
 

Amdanom ni

 

Fel y nodir yn Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 mae’n ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol sefydlu Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i drin a datblygu gwasanaethau i sicrhau cynllunio strategol a gweithio partneriaeth; ac i sicrhau fod gwasanaethau effeithlon, a gofal a chymorth yn eu lle i ddiwallu anghenion y boblogaeth berthnasol yn y ffordd orau. Amcanion y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yw sicrhau bod cyrff partneriaeth yn cydweithio’n effeithlon i:

 • Ymateb i’r asesiad poblogaeth a gynhelir yn unol ag adran 14 y Ddeddf.
 • Datblygu, cyhoeddi a gweithredu’r Cynlluniau Ardal ar gyfer pob ardal a gynhwysir fel sydd angen dan adran 14A y Ddeddf.
 • Sicrhau fod cyrff partneriaeth yn darparu adnoddau digonol ar gyfer y trefniadau partneriaeth, yn unol â’u pwerau dan adran 167 y Ddeddf.
 • Hyrwyddo sefydlu cronfeydd cyfunol lle’n briodol.

 

Bydd hefyd angen i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol roi blaenoriaeth i integreiddio gwasanaethau yng nghyswllt:

 • Pobl hŷn gydag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, yn cynnwys dementia.
 • Pobl gydag anableddau dysgu.
 • Gofalwyr, yn cynnwys gofalwyr ifanc.
 • Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd.
 • Plant gydag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch.
 

Asesiad Anghenion y poblogaeth

Darllen mwy
 

Adnoddau

Darllen mwy
 

Cynllun Ardal

Darllen mwy

Cael help, gwasanaethau a gwybodaeth sy’n agos atoch chi

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth am bethau sy’n bwysig i chi, megis bod yn eich cartref, eich lles, bod yn gymdeithasol neu fod yn ddiogel. Medrwch chwilio isod am wybodaeth neu wasanaethau sy’n agos atoch chi.