Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd baratoi a chyhoeddi cynllun sy'n nodi ystod a lefel y gwasanaethau y maent yn bwriadu eu darparu, neu drefnu eu darparu, mewn ymateb i asesiad o anghenion y boblogaeth. Rhaid i gynlluniau ardal gynnwys y gwasanaethau penodol a gynllunnir mewn ymateb i bob thema graidd a nodwyd yn yr asesiad o'r boblogaeth. Fel rhan o hyn, mae'n rhaid i gynlluniau ardal gynnwys:

  • y camau gweithredu y bydd partneriaid yn eu cymryd mewn perthynas â'r meysydd integreiddio sydd o flaenoriaeth i Fyrddau Partneriaeth Ranbarthol;
  • achosion a manylion cronfeydd cyfun fydd yn cael eu sefydlu mewn ymateb i'r asesiad o'r boblogaeth;
  • sut y caiff gwasanaethau eu caffael neu sut trefnir eu darparu, gan gynnwys modelau cyflenwi eraill;
  • manylion y gwasanaethau ataliol fydd yn cael eu darparu neu eu trefnu;
  • camau sy'n cael eu cymryd mewn perthynas â darparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth; a
  • y camau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhaid i'r cynlluniau ardal cyntaf gael eu cyhoeddi erbyn 1 Ebrill 2018 a bydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn sicrhau bod cysylltiadau rhwng y Cynllun Ardal a Chynlluniau Lles yr awdurdod lleol sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i hwyluso cydweithio ac osgoi dyblygu.

Lawrlwytho'r cynllun

Ar hyn o bryd ar gael yn Saesneg yn unig.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â phil.diamond@torfaen.gov.uk