Amdanom ni

 

Fel y nodir yn Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 mae’n ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol sefydlu Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i drin a datblygu gwasanaethau i sicrhau cynllunio strategol a gweithio partneriaeth; ac i sicrhau fod gwasanaethau effeithlon, a gofal a chymorth yn eu lle i ddiwallu anghenion y boblogaeth berthnasol yn y ffordd orau. Amcanion y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yw sicrhau bod cyrff partneriaeth yn cydweithio’n effeithlon i:

  • Ymateb i’r asesiad poblogaeth a gynhelir yn unol ag adran 14 y Ddeddf.
  • Datblygu, cyhoeddi a gweithredu’r Cynlluniau Ardal ar gyfer pob ardal a gynhwysir fel sydd angen dan adran 14A y Ddeddf.
  • Sicrhau fod cyrff partneriaeth yn darparu adnoddau digonol ar gyfer y trefniadau partneriaeth, yn unol â’u pwerau dan adran 167 y Ddeddf.
  • Hyrwyddo sefydlu cronfeydd cyfunol lle’n briodol.

 

Bydd hefyd angen i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol roi blaenoriaeth i integreiddio gwasanaethau yng nghyswllt:

  • Pobl hŷn gydag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, yn cynnwys dementia.
  • Pobl gydag anableddau dysgu.
  • Gofalwyr, yn cynnwys gofalwyr ifanc.
  • Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd.
  • Plant gydag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch.
 

Asesiad Anghenion y poblogaeth

Darllen mwy
 

Adnoddau

Darllen mwy
 

Cynllun Ardal

Darllen mwy

Cael help, gwasanaethau a gwybodaeth sy’n agos atoch chi

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth am bethau sy’n bwysig i chi, megis bod yn eich cartref, eich lles, bod yn gymdeithasol neu fod yn ddiogel. Medrwch chwilio isod am wybodaeth neu wasanaethau sy’n agos atoch chi.